1. Laholms auktionskammares åtaganden.
Laholms auktionskammare åtar sig som kommissionär att på nedanstående angivna villkor sälja inlämnade föremål.

Laholms auktionskammare äger rätten att sälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Laholms auktionskammare ger bästa resultat eller av annan anledning anses lämpligast.

2. Inlämning.
Inlämnaren/säljaren ansvarar för att han/hon har äganderätt till föremål som lämnas in till Laholms auktionskammare för försäljning. Om föremålet ägs av tredje part ska inlämnaren/säljaren i skrift intyga sin behörighet att sälja föremålet.

Laholms auktionskammare är dock ej skyldig att utan särskild anledning kontrollera inlämnarens behörighet att sälja föremålet.

Ett skriftligt försäljningsavtal kommer att upprättas mellan Laholms auktionskammare och inlämnaren.

Laholms auktionskammare förbehåller sig rätten och utan rätt till ersättning till inlämnaren frånträda försäljningsuppdraget av visst föremål om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, äganderätt till föremålet eller andra uppgifter som Laholms auktionskammare bedömer som väsentliga.

Återkallelse av försäljningsuppdraget ska ske skriftligt.

Om inlämnaren återkallar försäljningsuppdraget skall kostnader för hantering, värdering samt publicering av föremålet/föremålen ersättas med ett belopp motsvarande gällande avgifter.

3. Katalogisering och avbildning.
Laholms auktionskammare har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremålet/föremålen skall beskrivas samt om föremålet/föremålen ska avbildas i tryck eller på internet. Alla fotografier och avbildningar är Laholms auktionskammares egendom och får ej utan särskilt tillstånd användas för andra ändamål.

4. Försäljningsavgifter.
Som säljare betalar ni en försäljningsprovision 20 % exkl moms samt en slagavgift på 64 kr exkl moms om inget annat anges i särskilt upprättat försäljningsavtal.

 

5. Förvaring och försäkring.
Inlämnade föremål med ett sammantaget värde överstigande ett basbelopp är från mottagandet försäkrat av Laholms auktionskammare mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada, samt mot stöld eller bräckage till ett värde motsvarande utropspriset, minus beräknade försäljningskostnader om sådant åsatts eller om det ej åsatts beräknat marknadsvärde minus beräknade försäljningskostnader om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits. Om utropet anges i intervall gäller alltid det lägre priset i intervallet. Inlämnarens egen hemförsäkring skall i första hand tas i anspråk så långt den räcker. Inlämnarens egen hemförsäkring gäller som försäkring av inlämnade föremål till ett visst belopp beroende på försäkringsbolag. Det åligger inlämnaren att kontrollera sin hemförsäkring avseende fribelopp, eventuellt bör egendomens försäkringsställe ändras under lagringstiden. Laholms auktionskammare ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt. Laholms auktionskammare försäkrar föremål av större värde. Inlämnade föremål av större värde är från mottagande försäkrat av Laholms auktionskammare mot skada i samband med inbrott, brand eller vattenskada samt mot stöld eller bräckage till ett värde motsvarande bevakningspriset om inte särskilt avtal om annat försäkringsvärde slutits. Laholms auktionskammare kan ej hållas ansvarig för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper, sprickbildning i trä eller slitage i samband med visning. Laholms auktionskammare är inte skyldig att ersätta inlämnaren för någon skada överstigande marknadsvärdet för inlämnat föremål enligt ovan. Laholms auktionskammares ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

6. Bevakning.
Inlämnaren äger rätt att bevaka att ett inlämnat föremål inte säljs under ett visst pris. Bevakningspriset skall godkännas av Laholms auktionskammare och bekräftas i försäljningsavtalet eller i skrift vid ett senare tillfälle efter överenskommelse med Laholms auktionskammare. Bevakning under auktion ombesörjes av Laholms auktionskammare. Om ett föremål inte uppnår bevakningspriset går föremålet tillbaka till säljaren. Återropsavgift 15% inkl moms av bevakningspriset uttas om inte annat framgår av upprättat försäljningsavtal. Laholms auktionskammare har rätt att sälja ett föremål under bevakningspriset under förutsättning att inlämnaren får lika mycket betalt som om försäljningen hade uppnått bevakningspriset. Om inget bevakningspris har angivits säljs föremålet efter sedvanlig fotografering och annonsering utan bevakning och att Laholms auktionskammare inte har något ansvar för varans klubbade pris.

7. Redovisning.
Inom 30 dagar efter auktionen erhåller säljaren en skriftlig redogörelse för auktionsresultatet.

 

8. Utbetalning.
Utbetalning till inlämnaren görs 30 arbetsdagar efter auktionens slut under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt att ingen reklamation har skett. Om köparen inte erlagt full betalning vid tidpunkten för utbetalning, eller om reklamation har skett skall Laholms auktionskammare skriftligen meddela inlämnaren detta för att inhämta dennes instruktion om vilka åtgärder som skall vidtas. Laholms auktionskammare har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med mindre särskild överenskommelse. Om inlämnaren har en förfallen skuld hos Laholms auktionskammare äger Laholms auktionskammare rätt att kvittera ut sådan skuld före utbetalning till inlämnaren.

9. Osålda föremål.
Där bevakningspris inte föreligger:

Auktionspost som inte har sålts till minsta utropspris 1kr bokförs om 0kr i auktionslängden och auktionsposten kommer att gå till återvinning.

Där bevakningspris föreligger:

Om det inte angetts i avtal och om ett föremål inte uppnår bevakningspriset och återgår till säljaren skall föremålet snarast hämtas på Laholms auktionskammare. Har inte inlämnaren hämtat osålda föremål inom 14 dagar från att underrättelse om att föremålet/föremålen inte har sålts äger Laholms auktionskammare rätt att sälja föremålet/föremålen utan bevakning eller om föremålet/föremålen återropas för 500 kronor eller under, bortforsla föremålet/föremålen till någon hjälporganisation. Om inlämnaren har förfallen skuld hos Laholms auktionskammare äger Laholms auktionskammare rätt att innehålla osålda föremål som säkerhet för inlämnarens betalning för sådan skuld.

10. Inlämnarens förfallna skuld.
Vid inlämnarens underlåtenhet att erlägga betalning för förfallen skuld hos Laholms auktionskammare eller att hämta osålda föremål enl. punkt 9:1 äger Laholms auktionskammare rätt att vidta följande åtgärder:

Att sända föremål till lagerförvaring hos valfritt speditionsföretag. Samtliga transport och lagerkostnader debiteras inlämnaren.
Att sälja föremålet/föremålen igen för inlämnarens räkning. Laholms auktionskammare har full och oinskränkt rätt att bestämma auktionsform, utropspris samt om föremålet/föremålen skall åsättas ett bevakningspris eller inte. Laholms auktionskammare äger rätt att ur influtna belopp uttaga ersättning för samtliga fordringar som inlämnaren har gentemot Laholms auktionskammare.

11. Ansvar för fel.
Om Laholms auktionskammare gentemot köpare blir ansvarig för fel i sålda föremål har Laholms auktionskammare rätt att kräva ersättning av inlämnaren motsvarande den ersättning som Laholms auktionskammare kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Inlämnaren är införstådd med de allmänna villkor som Laholms auktionskammare tillämpar gentemot köpare vid auktioner.

12. Force majeure.
Laholms auktionskammare är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i force majeure. Händelser som anges nedan och omständigheten försvårar eller förhindrar avsevärt fullgörandet i rätt tid. Som befriande omständighet skall anses krigshandling, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, eldsvåda, myndighets åtgärd, ändrad lagstiftning, arbetstagarkonflikt, allmän varuknapphet, inskränkningar i drivkraft, olyckshändelse eller därmed jämställda omständigheter. Om Laholms auktionskammare fullgörande av viss förpliktelse försenas med mer än tre månader p g a befriande omständighet äger inlämnaren rätt att skriftligen häva avtalet och utan ersättningsskyldighet.

13. Tvist.
Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.